Algemene incasso en betalingsvoorwaarden van Pro Actief Incasso

Algemene incasso en betalingsvoorwaarden van Pro Actief Incasso

Artikel 1 Algemeen
1.1 Pro Actief Incasso is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, gevestigd te Tilburg onder nummer 52633616.

1.2 Op alle overeenkomsten met en opdrachten aan Pro Actief Incasso (hierna: “Pro Actief Incasso”) zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, inclusief de tarieven die door Pro Actief Incasso worden gehanteerd op het moment dat de werkzaamheden worden verricht. Alleen schriftelijk vastgelegde afwijkingen zijn bindend.

1.3 Onder opdrachtgever wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Pro Actief Incasso een overeenkomst heeft afgesloten, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.4 Opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van haar eigen algemene voorwaarden.

1.5 Alle opdrachten worden -met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7: 407 lid 2 BW- uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Pro Actief Incasso. Pro Actief Incasso is nimmer tot acceptatie van een opdracht verplicht. Aanvaarding blijkt uit een schriftelijke bevestiging van Pro Actief Incasso of uit het feit dat Pro Actief Incasso is aangevangen met de werkzaamheden.

1.6 Ter uitvoering van de opdracht kan Pro Actief Incasso -naar eigen inzicht- derden inschakelen, bij de selectie waarvan de nodige zorgvuldigheid in acht zal worden genomen. Pro Actief Incasso is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden en is tevens door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

1.7 De opdrachtgever vrijwaart Pro Actief Incasso tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij sprake is van grove nalatigheid of opzet van de kant van Pro Actief Incasso.

1.8 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder(s) van Pro Actief Incasso en van al degenen die voor Pro Actief Incasso werkzaam zijn.

Artikel 2 Opdracht en volmacht
2.1 Met het verstrekken van een incasso-opdracht geeft opdrachtgever aan Pro Actief Incasso de opdracht en daarmee volmacht om -namens opdrachtgever onder de in deze overeenkomst opgenomen voorwaarden- alle redelijkerwijs aan te wenden buitengerechtelijke en gerechtelijke middelen te benutten die naar het oordeel van Pro Actief Incasso kunnen leiden tot inning van het aan opdrachtgever toekomende geldbedrag.

2.2 Meer in het bijzonder is Pro Actief Incasso bevoegd de debiteur voor een door Pro Actief Incasso te bepalen termijn uitstel van betaling te verlenen en/of met deze een (zodanige) betalingsregeling te treffen, die in de gegeven omstandigheden naar het oordeel Pro Actief Incasso optimaal of uiterst haalbaar wordt geacht. Verder is Pro Actief Incasso bevoegd om gedurende het minnelijke incasso traject de buitengerechtelijke deurwaardersmodule als incassomiddel in te zetten.

2.3 Iedere partij is gerechtigd opdrachten te weigeren dan wel te verstrekken en wel zonder opgaaf van redenen. Vorderingen die niet in aanmerking komen zijn: a. Vorderingen die niet opeisbaar zijn b. Vorderingen op debiteuren die geen vaste woon- of verblijfplaats in binnen- of buitenland hebben c. Vorderingen waarbij de opdrachtgever zijn vorderingsrecht niet kan bewijzen, hetgeen ter beoordeling van Pro Actief Incasso is.

Artikel 3 Inspanningsverplichtingen
Pro Actief Incasso zal zich ter zake van de aan haar verstrekte opdracht(en) inspannen om de belangen van de opdrachtgever zo goed mogelijk te behartigen. Als het om incasso opdrachten gaat zal de opdrachtgever enkel deugdelijke vorderingen ter incasso geven en bovendien alle redelijkerwijs benodigde medewerking verlenen om tot inning te kunnen geraken. Opdrachtgever zal dientengevolge alle noodzakelijke gegevens aan Pro Actief Incasso of aan door laatstgenoemde ingeschakelde derden verstrekken.

Artikel 4 Aanlevering van de te incasseren vorderingen
Indien de opdrachtgever daartoe de technische mogelijkheden heeft, worden de te innen vorderingen met de daarbij behorende dossiers door de opdrachtgever elektronisch aangeleverd. De opdrachtgever zal bij de aanlevering zorg dragen voor alle specifieke gegevens, welke Pro Actief Incasso voor het met succes starten en opvolgen van een incassoprocedure, nodig heeft. Onder deze gegevens worden tenminste begrepen de N.A.W. –gegevens en indien beschikbaar de volledige voorletters, geboortedatum debiteur, telefoonnummer alsmede de data van de achterstallige nota’s, een specificatie van de vorderingen met omschrijving van de achterstallige nota’s. Tevens zal de opdrachtgever indien bij haar adreswijzigingen van haar debiteuren bekend worden deze informatie omgaand aan Pro Actief Incasso doorgeven. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 kan Pro Actief Incasso niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiende uit problemen die zich voordoen op het vlak van de overdracht c.q. problemen waardoor deze overdracht van vorderingen niet effectief zijn uitgevoerd. Pro Actief Incasso zendt direct nadat zij de incasso-opdracht heeft ontvangen en in haar systemen heeft verwerkt een opdrachtbevestiging naar de opdrachtgever. De datum van de opdrachtbevestiging bepaalt de datum waarop Pro Actief Incasso verantwoordelijk wordt voor de behandeling.

Artikel 5 Betalingscondities
5.1 Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht om facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Pro Actief Incasso te betalen middels overmaking van het verschuldigde op de daarvoor door Pro Actief Incasso aangewezen bank-/ girorekening(en)

5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal zij 1 % rente per maand (of een gedeelte daarvan) verschuldigd zijn het openstaande bedrag.

5.3 Mocht vanwege voormeld verzuim van de zijde van opdrachtgever incasso noodzakelijk zijn dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever, een en ander conform artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek.

5.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, en pas daarna tot voldoening van de opeisbare facturen, waarbij de betaling strekt tot voldoening van de facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

5.5 Als tijdstip van betaling wordt aangemerkt het tijdstip van bijschrijving op de bank- of girorekening van Pro Actief Incasso. Pro Actief Incasso kan steeds van de opdrachtgever een bewijs van betaling verlangen.

Artikel 6 Zekerheid en opschorting
Pro Actief Incasso is steeds gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van haar betalingsverplichting en om de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid zal zijn gesteld.

Artikel 7 Reclames en aansprakelijkheid
7.1 Pro Actief Incasso zal slechts verplicht zijn om schriftelijk en gemotiveerd aan haar in kennis gebrachte reclames in behandeling te nemen, welke reclame in ieder geval binnen 14 dagen na het verstrijken van de maand waarin de omstreden gebeurtenis waarop de reclame betrekking heeft plaatsgevonden, Pro Actief Incasso moet hebben bereikt.

7.2 Pro Actief Incasso sluit behoudens opzet of grove schuld iedere aansprakelijkheid uit voor zover de Wet niet dwingend anders bepaalt. De aansprakelijkheid, uit welken hoofde dan ook, zal nimmer het bedrag van € 25.000,00 te boven gaan per gebeurtenis en met een maximum van € 25.000,00 per jaar. De opdrachtgever wordt geacht voor het meerdere adequaat verzekerd te zijn.

7.3 Pro Actief Incasso is niet gehouden tot vergoeding van enige indirecte schade, waaronder bedrijfsschade en schade aan de goede naam en eer van personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden.

7.4 De opdrachtgever doet afstand van haar recht op schuldvergelijking.

7.5 De opdrachtgever vrijwaart Pro Actief Incasso en stelt Pro Actief Incasso schadeloos voor iedere vordering van derden verband houdende met de uitoefening van deze overeenkomst.

7.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 5 zal de opdrachtgever Pro Actief Incasso vrijwaren en schadeloosstellen voor alle vorderingen van belasting- en/of sociale verzekeringsautoriteiten.

Artikel 8 Overmacht
Bij overmacht aan de zijde van Pro Actief Incasso, waaronder begrepen brand, staking of verhindering of vertraging als gevolg van derden -al dan niet door Pro Actief Incasso ingeschakeld- die hun verplichtingen niet nakomen, is Pro Actief Incasso gerechtigd de werkzaamheden uit te stellen, net zo lang als de overmacht situatie voortduurt, dan wel, ter keuze van het incasso bureau de overeenkomst (partieel) te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

Artikel 9 Duur
Iedere incasso-opdracht wordt door de opdrachtgever voor onbepaalde tijd aan Pro Actief Incasso verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 Tarieven, crediteringen, voorschotten, doorbelasting kosten derden en verrekening
10.1 Behandelingsvergoeding. Voor iedere door Pro Actief Incasso aanvaarde individuele incasso-opdracht is -tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen- de opdrachtgever een behandelingsvergoeding verschuldigd ongeacht de aard en de omvang van de door Pro Actief Incasso te verrichten werkzaamheden en ongeacht het resultaat van de werkzaamheden die door Pro Actief Incasso zijn verricht. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de hoogte van deze vergoeding gerelateerd aan het financieel belang van de desbetreffende vordering.

10.2 Incassoprovisie: De opdrachtgever is het met hem overeengekomen percentage aan incassoprovisie verschuldigd van het op de ter incasso gegeven vordering door de debiteur betaalde bedrag ongeacht of het geïncasseerde rechtstreeks door de opdrachtgever of door Pro Actief Incasso is ontvangen. Het incassopercentage bedraagt 15, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeen gekomen. Bedoelde incassoprovisie is reeds verschuldigd indien de datum waarop de betaling is ontvangen is gelegen ná de datum van de opdrachtbevestiging en ongeacht aan wiens inspanningen de betreffende betaling(en) te danken is.

10.3 Creditering: De in dit artikel neergelegde provisieregeling is eveneens van toepassing indien tijdens de uitvoering van de individuele incasso-opdracht de ter incasso gegeven vordering door de opdrachtgever wordt gecrediteerd, ongeacht de reden van creditering.

10.4 Juridische begeleidingskosten: In het geval het voor de invordering noodzakelijk is over te gaan tot gerechtelijke invordering zal Pro Actief Incasso ter zake de juridische begeleidingskosten een vast tarief in rekening brengen. Voor het overige blijven de afgesproken tarieven (lees: behandelingsvergoeding en provisieregeling) tijdens en na de gerechtelijke procedure van toepassing. Indien de vordering middels een gerechtelijke procedure wordt geïnd komen naast de behandelingskosten, de incassoprovisie en de juridische begeleidingskosten tevens het ten processen toegewezen gemachtigdensalaris aan Pro Actief Incasso toe.

10.5 Doorbelasting van “kosten derden”: De kosten verbonden aan de door Pro Actief Incasso ten behoeve van juridisch advies en/of ten behoeve van de gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering ingeschakelde derden of anderszins gemaakte onkosten (bijvoorbeeld verschotten in de ruimste zin van het woord, griffierechten, verhaalsinformaties, kadastrale onderzoeken en dergelijke) komen integraal voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de kosten op de debiteur worden verhaald.

10.6 Voorschot: Pro Actief Incasso heeft het recht om, in geval van het treffen van rechtsmaatregelen (inclusief het entameren van een zaak voor een arbitrage- of geschillencommissie) alsmede van vorderingen op in het buitenland gevestigde debiteuren, van de opdrachtgever te verlangen dat deze aan Pro Actief Incasso een voorschot betaalt gelijk aan de kosten die naar verwachting door Pro Actief Incasso aan derden in verband hiermee zullen moeten worden voldaan.

10.7 Verrekening: Pro Actief Incasso is jegens de opdrachtgever te allen tijde gerechtigd om eventuele vorderingen op de opdrachtgever van welke aard ook (zoals o.a. haar geldelijke aanspraak op provisie, alsmede haar aanspraak op vergoeding van gemaakte advocaat- en deurwaarderskosten of andere kosten derden) te verrekenen met geïnde gelden. Anders gezegd, Pro Actief Incasso behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om geïnde gelden onder inhouding van geldelijke aanspraken op opdrachtgever door te betalen aan de opdrachtgever.

10.8. Voor de waarneming van comparities de rechtbanken, sector kanton, is door opdrachtgever verschuldigd:
voor het aanleggen van het dossier, een bedrag van € 40,00.
voor het voorbereiden en bijwonen door een gekwalificeerde kracht, van comparities van partijen, enquêtes en descentes een bedrag van € 100,00 per uur, te vermeerderen met de gemaakte reis en/of parkeerkosten.

10.9 Voor de afwikkeling van executoriale titels en betalingen voordat een executoriale titel is verkregen:
over het eerste tot € 10.000,00 – 10.0%
over een bedrag boven € 10.000,00 – 4.5 %

10.10 De gemaakte ambtelijke kosten worden in beginsel aan de opdrachtgever doorberekend op basis van de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven.

Artikel 11 Tariefswijzigingen
Pro Actief Incasso heeft steeds het recht om eenzijdig haar tarieven te wijzigen. Opdrachtgever is in geval van een eenzijdige verhoging van de tarieven gerechtigd om binnen één maand nadat door Pro Actief Incasso aan de opdrachtgever de mededeling van een tariefsverhoging is gedaan, de overeenkomst per aangetekend schrijven te beëindigen. Indien beëindiging van de overeenkomst binnen de gestelde termijn achterwege blijft, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de tariefsverhoging.

Artikel 12 Omzetbelasting
Alle door Pro Actief Incasso gehanteerde bedragen luiden exclusief omzetbelasting. De verschuldigde omzetbelasting wordt aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 13 Koersverschillen
Tijdens de behandeling van een vordering ontstane koers- en/of omrekeningsverschillen -zowel positief als negatief- komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 14 Annuleringen
Indien de opdrachtgever nadat Pro Actief Incasso haar opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever heeft verzonden, een incasso-opdracht intrekt, is de opdrachtgever te allen tijde aan Pro Actief Incasso annuleringskosten verschuldigd gelijk aan 10 procent van de ter incasso gegeven hoofdsom, vermeerderd met de door derden in verband met de geannuleerde opdracht aan Pro Actief Incasso in rekening gebrachte kosten. Voormeld annuleringspercentage geldt te allen tijde, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De navolgende handelingen c.q. nalatigheden aan de zijde van de opdrachtgever mogen door Pro Actief Incasso aangemerkt worden als een annulering van de opdracht als hiervoor bedoeld. 1. Het niet of onvolledig verstrekken van gegevens en informatie door de opdrachtgever, waaronder begrepen nieuwe of gewijzigde gegevens of omstandigheden, die voor een correcte en efficiënte invordering van belang kunnen zijn. 2. Het niet of niet tijdig melden door de opdrachtgever van rechtstreekse betalingen door of namens de debiteur aan de opdrachtgever. 3. Het zonder uitdrukkelijke toestemming van Pro Actief Incasso zelfstandig of met behulp van derden innen van de vordering, het treffen door de opdrachtgever van (betalings) regelingen met de debiteur alsmede het verlenen van de opdrachtgever van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. 4. Indien en voor zover naar het oordeel van Pro Actief Incasso aan de opdrachtgever (of derden namens de opdrachtgever) te wijten is dat verdere afhandeling van de incasso-opdracht naar redelijkheid niet meer mogelijk is, bemoeilijkt wordt en/óf de incassokosten dientengevolge niet meer op de debiteur verhaald kunnen worden.

Artikel 15 Het recht op heropening van dossiers
Indien een incasso-opdracht door Pro Actief Incasso als zijnde niet verhaalbaar beëindigd is, is Pro Actief Incasso – indien zij daarna alsnog mogelijkheden ziet om tot inning te geraken- gerechtigd om de betreffende incasso-opdracht te heropenen. Indien hieraan kosten voor de opdrachtgever verbonden kunnen zijn geschiedt de heropening in overleg met de opdrachtgever.

Artikel 16 Gerechtelijke invordering
Pro Actief Incasso zal uitsluitend op verzoek en met toestemming van de opdrachtgever overgaan tot het langs gerechtelijke weg invorderen van het verschuldigde. Ingeval in verband hiermee door Pro Actief Incasso een voorschot wordt verlangd zal met de aanvang van de gerechtelijke procedure eerst een aanvang worden gemaakt zodra het voorschot genoemd in artikel 10 lid 7 door Pro Actief Incasso ontvangen is.

Artikel 17 Ontbinding
Pro Actief Incasso is gerechtigd eenzijdig -zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst- de overeenkomst te ontbinden en de behandeling van eventueel lopende zaken te staken indien: 1. De opdrachtgever een van haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet of niet geheel of niet tijdig nakomt. 2. Een of meer van de door de opdrachtgever uit handen gegeven vorderingen in belangrijke mate ondeugdelijk/onrechtmatig blijkt te zijn, zulks ter uitsluitende beoordeling van Pro Actief Incasso. 3. De opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling verkrijgt of in staat van faillissement wordt verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend. 4. De opdrachtgever haar bedrijfsvoering staakt of wordt ontbonden. 5. De opdrachtgever niet op het eerste verzoek van Pro Actief Incasso zekerheid stelt voor het nakomen van haar betalingsverplichtingen. In geval van ontbinding op grond van dit artikel worden de verstrekte incasso-opdrachten geacht te zijn geannuleerd als hiervoor bedoeld, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien en voor zover Pro Actief Incasso vanwege wanprestatie van de zijde van de opdrachtgever schade lijdt, is laatstgenoemde jegens Pro Actief Incasso aansprakelijk voor alle schade, zowel directe schade als indirecte schade voortvloeiende uit deze wanprestatie. De ontbinding moet worden ingeroepen bij aangetekende brief, gericht aan de opdrachtgever.

Artikel 18 Incasso door derden
De opdrachtgever verplicht zich om gedurende de periode dat Pro Actief Incasso met de behandeling van de opdracht bezig is, geen der ter incasso gegeven vorderingen aan derden ter incasso te geven.

Artikel 19 Vertrouwelijkheid
Het is Pro Actief Incasso niet toegestaan gegevens omtrent de opdrachtgever of omtrent debiteuren van opdrachtgever of enige andere gegevens waarvan zij weet of kan weten dat die vertrouwelijk zijn, op enigerlei wijze en in welke vorm ook aan derden te verstrekken anders dan ten behoeve van de op grond van deze overeenkomst te verrichten werkzaamheden.

Artikel 20 GEHEIMHOUDING
Opdrachtgever is verplicht alle in het kader van een opdracht door Pro Actief Incasso aan haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

Artikel 21 Geschillen
Alle geschillen die betrekking hebben op de rechtsverhouding tussen Pro Actief Incasso en de opdrachtgever, zullen worden beslist door de Nederlandse burgerlijke rechter binnen wiens rechtsgebied Pro Actief Incasso is gevestigd. Pro Actief Incasso blijft evenwel bevoegd de opdrachtgever te doen dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 22 Toepasselijk recht
Op iedere overeenkomst tussen Pro Actief Incasso en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.