Nieuws

13 februari 2017

Landelijk overleg van kantonrechters bepaalt nieuwe regels voor de 14-dagen brief (naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake wet incassokosten)

Nieuwe regels voor de 14-dagen brief
Landelijk overleg van kantonrechters (LOVCK&T) heeft nieuwe regels bepaald voor de 14-dagen brief, naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake wet incassokosten. Over de termijn in de 14-dagen brief is veel discussie geweest. Het landelijk overleg van kantonrechters heeft vorige week aanbevelingen (regels) geformuleerd die door alle gerechten zijn aanvaard. Dit ter aanvulling op een recente uitspraak van de Hoge Raad.

Wat zijn de nieuwe regels
Deze regels voor de 14-dagen brief, ook wel de WIK-brief genoemd, zijn als volgt:
Als minimumeis voor de 14-dagen brief geldt dat daarin de mogelijkheid moet worden geboden om te betalen zonder bijkomende kosten ‘binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd’ of ‘door u is ontvangen’.
Een andere mogelijkheid is: ‘binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd’ of ‘door u is ontvangen’.

Langere termijn
Uiteraard mag een langere termijn worden gebruikt. Zorg er dan in ieder geval voor dat die termijn gekoppeld is aan de ontvangst van de brief. Bijvoorbeeld: 3 weken na de ontvangst van deze brief. Alle andere formuleringen kunnen volgens de kantonrechters verwarrend of misleidend zijn voor de consument (de klant die moet betalen) en kunnen om die reden ertoe leiden dat een rechter in een eventuele procedure de buitengerechtelijke kosten niet voor vergoeding toewijst.

Kopie van de brief
In een eventuele procedure moet een kopie van de verstuurde brief worden overgelegd met vermelding van de datum waarop de brief is verzonden. Of, als dat bekend is, met de datum waarop de brief is ontvangen.

Incassotraject
Als u de incasso aan ons overdraagt, nadat u zelf de 14-dagen brief hebt verstuurd, is het verstandig dit niet te snel te doen. Als de 14-dagen termijn eindigt in een weekend of op een nationale feestdag, bereken dan de termijn iets ruimer.

Wanneer Pro Actief Incasso uw WIK brief verzorgt, houden wij vanzelfsprekend rekening met deze ruimere termijn.

De beste wensen voor 2017

Pro Actief Incasso wenst u een gelukkig nieuwjaar. Ook in 2017 staan wij voor u klaar.

Afwijkende openingstijden in verband met de feestdagen

In verband met 2e Kerstdag zijn wij op maandag 26 december 2016 gesloten. We zijn u dinsdag 27 december 2016 vanaf 09:00 uur graag weer van dienst. Onze excuses voor het eventuele ongemak.
Wij wensen u prettige feestdagen!

23 december 2016
Een goed en vooral voorspoedig 2017!

Afwijkende openingstijden in verband met de feestdagen

Pro Actief Incasso  is gesloten op:

24 december 2015 vanaf 15.00 uur
25 december 2015 de gehele dag
31 december 2015 vanaf 15.00 uur
1 januari 2016 de gehele dag

Wij wensen u prettige feestdagen!

25 augustus 2015

Phishing e-mail ontvangen? klik hier en lees meer er over.

05 december 2014
Pro Actief Incasso en haar medewerkers wensen u fijne feestdagen en een goede en gezellige afsluiting van 2014!

19.000 mensen in geldnood erbij
Het aantal mensen dat de rekeningen niet op tijd kan betalen, blijft toenemen. De afgelopen zes maanden registreerden het Bureau Krediet Registratie (BKR) 19.000 consumenten met betalingsproblemen.

Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 groeit het aantal Nederlanders met betalingsproblemen ieder half jaar gemiddeld met 3 procent. Inmiddels zijn er bijna 760.000 Nederlanders met een betalingsachterstand op een lening. BKR noemt de trend ”een zorgelijke ontwikkeling”. De meeste consumenten komen in de schulden na een echtscheiding of doordat ze geen werk hebben.

Het BKR registreert leningen die afgesloten worden bij banken en andere kredietverstrekkers. Afhankelijk van het soort krediet wordt gesproken van een achterstand als er 2 tot 4 maanden niet betaald is.

Niet meer dan 30 dagen om een rekening te betalen.
Doordat bedrijven en instellingen met een dominante marktpositie bij het betalen van hun rekeningen steeds vaker de maximum betaaltermijn overschrijden, komen kleine en middel grote ondernemingen vaak in grote financiële problemen en stagneren innovatieve ontwikkelingen.

Uit angst een belangrijke klant te verliezen accepteren deze ondernemingen dit betaalgedrag en wordt er onnodig lang op het geld gewacht en financieren deze bedrijven indirect hun opdrachtgevers. Een dergelijke slechte betaalmoraal heeft voor kleine en middelgrote bedrijven maar zeker voor de kwetsbare groep ZZP-ers steeds vaker desastreuze gevolgen en leidt in toenemende mate tot faillissement.

Het Europees Parlement zet zich sinds enkele jaren in voor een strenge en duidelijke regelgeving met betrekking tot de betalingstermijnen. In september 2010 zijn de raad van de Europese Unie en de commissie Interne Markt van het EP tot overeenstemming gekomen dat de deadline voor betalingen binnen het bedrijfsleven en voor overheidsorganisaties op dertig dagen te stellen.

Explosieve stijging loonbeslag bij jongeren

Bij ongeveer 150.000 jongeren hebben deurwaarders beslag gelegd op hun loon of uitkering. Deze groep groeit snel. Dat meldt RTL op basis van gegevens van deurwaarderskantoren.

Ten opzichte van de eerste 7 maanden van 2011 is het aantal loonbeslagen dit jaar met 11 procent gestegen. Vooral de groep mensen onder de 30 jaar is hard getroffen. Daar is de stijging 20 procent.

Het betalen van de maandelijkse zorgpremie is een probleem voor jongeren. Behalve betalingsproblemen met de zorgpremie, lopen jongeren ook vaak achter met betalen van andere vaste lasten zoals water, elektra en gemeentelijke belastingen.

Postorderbedrijven en telefoonmaatschappijen leggen ook steeds meer loonbeslag, aldus RTL.

Spaarpotje

De gerechtsdeurwaarders zien vooral mensen in de problemen komen die er in inkomen op achteruit gaan of hun baan kwijtraken. ”Het water staat ze echt aan de lippen. Waar ze eerst nog een spaarpotje achter de hand hadden, zie je nu dat dat helemaal weg is”, zegt bestuurder Rinus van Etten van GGN.

Een beslaglegging wordt uitgesproken door de rechter. Een schuldeiser mag bij een loonbeslag direct bij de werkgever of uitkeringsinstantie aankloppen voor het deel van het inkomen waar hij recht op heeft.

16 juli 2013
Bijna de helft (48%) van de Nederlandse bedrijven vindt dat de overheid hen onvoldoende heeft geïnformeerd rond de invoering van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK). Een jaar na de invoering voldoet een op de vijf bedrijven (20%) nog altijd niet aan de wet. Hoewel de wet voor bedrijven geen positieve effecten heeft, is het merendeel van de organisaties toch blij met de invoering ervan.
Dat blijkt uit onderzoek van het Verbond van Creditmanagement Bedrijven (VCMB) onder 149 creditmanagers van Nederlandse organisaties.

De WIK trad op 1 juli 2012 in werking en moet een einde maken aan de onduidelijkheid rondom de incassokosten die bedrijven in rekening brengen. Toch heeft de wet geen onverdeeld positief effect op de relatie met klanten. Volgens een op de vijf bedrijven (19%) komt deze relatie door de WIK juist meer onder druk te staan.

Hoewel ruim negen op de tien organisaties (91%) tenminste enigszins bekend zijn met de WIK, hebben vier op de tien (39%) geen maatregelen genomen om eraan te voldoen. Een vijfde (20%) werkt niet volgens de incassonormen die de wet stelt.

Van de organisaties die het incassotraject wel hebben aangepast, verstuurt 58% sinds de invoering van de wet 14 dagen na overschrijding van de betaaltermijn kosteloze aanmaningen. Zo’n 11% heeft de incassokosten verhoogd. Daar staat tegenover dat 5% deze heeft verlaagd. Ook wordt het incassotraject eerder uitbesteed aan een derde partij (28%) of wordt overgegaan op gerechtelijke incasso (12%) om aan de WIK te voldoen. Bijna een kwart (24%) zet minnelijke incasso in als maatregel om aan de wet te voldoen.

Geen positieve effecten
Uit het onderzoek van het VCMB komt naar voren dat de gevolgen van de WIK voor bedrijven eerder negatief zijn dan positief. Zo heeft de invoering van de wet bij de meeste bedrijven (69%) geen invloed gehad op het aantal dagen dat rekeningen open staan. Bij een op de tien organisaties (10%) worden facturen sinds de invoering van de WIK juist later betaald. Slechts 4% ziet rekeningen sneller betaald worden. Gemiddeld wordt na 42 dagen betaald. Dat is 12 dagen later dan de wettelijke betalingstermijn.

Bedrijven positief over de WIK
Ondanks dat de invoering geen gunstige financiële gevolgen heeft voor hun organisatie, zijn creditmanagers over het algemeen positief over de WIK. Een op de vier (40%) noemt het een goede ontwikkeling en volgens 37% van de bedrijven had de wet zelfs eerder ingevoerd mogen worden. Slechts een op de tien (10%) vindt dat de invoering van de wet moet worden teruggedraaid.

Over de WIK
De wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) schrijft voor dat bedrijven veertien dagen na het verzenden van een eerste aanmaning, waarin de kosten zijn aangekondigd, incassokosten in rekening mogen brengen. Voor deze kosten geldt een staffel die kan oplopen tot 15% van de oorspronkelijke factuur, met een minimumbedrag van 40 euro. Aan consumenten mogen alleen nog de genormeerde incassokosten in rekening worden gebracht. Het opvoeren van andere kosten (zoals administratiekosten) is niet meer toegestaan. Wel mag de wettelijk verschuldigde rente in rekening worden gebracht.

20 maart 2013
Per 1 april 2013 veranderen de normen van de Rechtspraak voor het berekenen van kinderalimentatie.

Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen aangegeven.
De bijdrage van de ene (stief)ouder in de kosten van de kinderen aan de andere ouder wordt grosso modo berekend aan de hand van twee factoren, namelijk enerzijds de vaststelling van de behoefte van een kind en anderzijds de berekening van de draagkracht van de onderhoudsplichtige (stief)ouders.

Voor wat betreft de berekening van de behoefte verandert er niet veel. De behoefte werd reeds vastgesteld door hantering van enkele door het Nationaal Instituut voor Budget voorlichting (NIBUD) opgestelde tabellen, waarin wordt begroot welk bedrag ouders bij welk netto gezinsinkomen aan kinderen van een bepaalde leeftijd uitgeven. In vergelijking met de oude normen verandert er één aspect. Het door de verzorgende ouder te ontvangen kindgebonden budget wordt van het op grond van de NIBUD-tabel gevonden bedrag afgetrokken. De behoefte aan een bijdrage van de onderhoudsplichtige ouders wordt daardoor lager.

In de rechtspraktijk was behoefte aan een minder complexe berekening van de draagkracht van de (stief)ouders. Daar wordt geprobeerd aan tegemoet te komen door met ingang van 1 april 2013 een draagkrachttabel in te voeren. Aan de hand van het netto besteedbaar inkomen per onderhoudsplichtige wordt een draagkracht vastgesteld. De behoefte van de kinderen wordt naar rato van deze draagkracht verdeeld. Wel wordt daarbij ook een per 1 april 2013 geïntroduceerde zorgkorting meegewogen. Deze zorgkorting houdt in dat de eigen kosten van de ouder, waar het kind niet staat ingeschreven, van het door hem of haar op grond van de draagkrachtvergelijking te betalen bedrag wordt afgetrokken. Immers, deze ouder voorziet reeds in natura in een gedeelte van de kosten van het kind.

 3 januari 2013
Nu de jaarwisseling weer achter ons ligt wenst Pro Actief Incasso u een goed en vooral voorspoedig 2013. Wij hopen ook in het nieuwe jaar weer voor u klaar te mogen staan!

28 december 2012
Een goed en vooral voorspoedig 2013!

 11 juni 2012
Per 1 juli 2012 treedt de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten in werking.

De huidige economische markt is continue in beweging waarbij de wetgeving voortdurend wordt aangepast. Een belangrijke wijziging is dat per 1 juli 2012 nieuwe wetgeving geldt ten aanzien van het vorderen van buitengerechtelijke incassokosten. Op deze datum treedt namelijk de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten in werking.

In deze nieuwe wet is geregeld dat met name het debiteurenbeheer/aanmaningstraject voor vorderingen van bedrijven op particuliere debiteuren (consumenten) een andere aanpak vereisen dan die voor bedrijven onderling. Zo is de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten die u bij een particuliere debiteur in rekening mag brengen exact vastgelegd in een staffel en is de wijze waarop u uw particulier debiteur dient aan te manen bepaald.

Ten aanzien van uw particuliere debiteur (consument) Met een particuliere debiteur of consument bedoelen we een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Dit is van belang op het moment dat u bepaalt welk aanmaningstraject u bij een debiteur dient te volgen.

Uiteraard stuurt u uw debiteuren eerst een rekeningoverzicht of betalingsherinnering als zij uw factuur niet hebben voldaan. De nieuwe wet bepaalt vervolgens dat u uw particuliere debiteur daarna schriftelijk dient aan te manen. In deze aanmaning dient u uw debiteur al te informeren over de bijkomende kosten en het bedrag aan kosten als deze de vordering niet voldoet. U moet debiteur daarbij minimaal 14 dagen de tijd geven om alsnog de vordering te kunnen voldoen. Indien uw debiteur hierna nog altijd niet betaald dient u een ingebrekestelling te sturen waarin u wederom het bedrag aan incassokosten noemt en ze daarbij ook daadwerkelijk vordert.

Samengevat dient uw anmaningstraject aan de volgende vereisten te voldoen: – U dient uw particuliere debiteur bij het aanmanen minimaal een termijn van 14 dagen te geven om alsnog aan zijn of haar betalingsverplichting te voldoen.

– U dient in de aanmaning debiteur in kennis te stellen van de incassokosten welke bij het niet voldoen van de vordering zullen worden gevorderd.

– U dient het exacte bedrag aan incassokosten in de aanmaning te noemen. Deze kosten moeten volgens de nieuwe staffel zijn berekend.

– U dient in de ingebrekestelling het bedrag aan incassokosten ook daadwerkelijk van debiteur te vorderen waarbij u wederom het exacte bedrag aan kosten vernoemt.

Ten aanzien van uw zakelijke debiteuren (bedrijven) De nieuwe wet biedt u ten aanzien van vorderingen op bedrijven de vrijheid om van de voor particulieren debiteuren vastgestelde staffel af te wijken. U mag dus zelf bepalen welk percentage u in dat geval bij uw debiteur in rekening brengt. Een percentage van 15% is daarbij niet ongebruikelijk. U hoeft debiteur ook niet eerst incassokosten aan te zeggen onder vermelding van een bedrag. Echter, u dient wel vooraf met debiteur overeen te komen welke percentage u bij het niet betalen van uw factuur bij debiteur in rekening mag brengen. Het is dan ook verstandig om dit in uw algemene voorwaarden op te nemen.

Staffel De staffel welke u hanteert bij het berekenen van de incassokosten voor vorderingen op particuliere debiteuren ziet er als volgt uit.

over de eerste € 2.500,00 van de vordering berekent u een percentage van 15%

over de volgende € 2.500,00 van de vordering berekent u een percentage van 10%

over de volgende € 5.000,00 van de vordering berekent u een percentage van 5%

over de volgende € 190.000,00 van de vordering berekent u een percentage van 1%

over het meerdere van de vordering berekent u een percentage van 0,5%

Ten allen tijde geldt een minimum van € 40,00 (excl. b.t.w.) aan buitengerechtelijke incassokosten welk u bij uw debiteur in rekening mag brengen terwijl het totaal van de kosten het maximale bedrag van € 6.775,00 niet mag overschrijden.

Uw debiteurenbeheer Zoals u hierboven heeft kunnen lezen is het dus van belang dat u uw brieven welke u gebruikt in uw aanmaningstraject op de nieuwe regelgeving aanpast. Doet u dat niet dan zal uw, met name, particuliere debiteur nog geen incassokosten verschuldigd zijn. U loopt dan het risico dat deze kosten in een eventuele latere procedure voor uw rekening komen en dat wilt u natuurlijk voorkomen.

Ondersteuning Het is door de nieuwe wetgeving van belang dat u uw algemene voorwaarden daarop aanpast althans daar kritisch naar kijkt. Wij kunnen dat voor u verzorgen. Wij kunnen uw voorwaarden inhoudelijk toetsen, indien nodig voor u aanpassen of herschrijven zodat uw voorwaarden aan de huidige (wettelijke) eisen voldoen. Mocht u niet over algemene voorwaarden beschikken maar dat in de toekomst wel willen, dan kunnen wij deze voor u opstellen.

Mochten er voor u nog onduidelijkheden zijn of heeft u verdere vragen over de nieuwe wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten, neemt u dan gerust contact op via 013-88.93.930.