Informatie No cure No Pay

Incasso op basis van het No Cure No Pay-Principe.

Pro Actief Incasso werkt voor het incasseren van openstaande vorderingen indien gewenst op basis van het No Cure No Pay-Principe. Hiermee bieden wij hoogstaande kwaliteit tegen een betaalbare prijs.

Tarieven van Pro Actief Incasso.

Als wij uw incassodossiers afwikkelen, kunnen zich acht mogelijkheden voordoen. Elke mogelijkheid kent een eigen tarief.

1. Geen betaling? Geen Kosten.
Wanneer u een vordering ter incasso aanbiedt, wordt deze afgewikkeld op basis van het NO CURE NO PAY-Principe. Dus mocht uw debiteur de vordering onverhoopt niet betalen, dan bent u niets aan ons verschuldigd. Ook geen kosten voor het aanleggen van een dossier.

2. Volledige betaling? Geen Kosten.
Wordt de vordering in het geheel voldaan, inclusief rente en buitengerechtelijke kosten, dan ontvangt u het bedrag van uw factuur. Dit houdt in dat Pro Actief Incasso de rente en de buitengerechtelijke kosten als honorarium aanmerkt. Over het honorarium brengt Pro Actief Incasso BTW in rekening. Indien u Btw-plichtig bent kunt u de in rekening gebrachte BTW als vooraftrek met de Belastingdienst verrekenen. Indien u niet Btw-plichtig bent wordt de BTW indien mogelijk aan uw debiteur doorbelast.

3. Gedeeltelijke incasso – Gemodereerd tarief.*
Indien uw debiteur slechts (een deel van) de hoofdsom betaalt, zonder rente en buitengerechtelijke kosten en u wilt geen rechtsmaatregelen nemen om het restant van de vordering te innen, dan berekenen wij u een gemodereerd tarief over het daadwerkelijke geïncasseerde bedrag.

dossier

 

 

 

 

 

 

4. Niet betaalde of betwiste vordering.
In geval van non-succes wordt er in het geheel geen kosten aan u door berekend.

5. Kruisbetaling – Administratiekosten.*
Is er sprake van een kruisbetaling: een betaling die rechtstreeks bij u wordt voldaan na het moment dat u het dossier aan Pro Actief Incasso overdraagt? Als u dit  binnen 24 uur aan ons meldt, brengen wij alleen administratiekosten ad   € 25 in rekening.

6. Terugtrekking incasso-opdracht – Gemodereerd tarief.*
Trekt u de incasso-opdracht uit eigen beweging en motivering terug nadat de termijn voor kruisbetaling is verstreken? Dan berekenen wij u het gemodereerde tarief over de hoofdsom (zie schema)

tarieven

 

7. Tarieven gerechtelijke incasso.
Indien u tot een gerechtelijke procedure wenst over te gaan wordt de zaak niet meer op basis van het No Cure No Pay-Principe afgewikkeld. Pro Actief Incasso neemt dan contact met u op over het verdere verloop en de daaraan verbonden kosten. In beginsel zijn bij (standaard)procedures alle proceskosten verhaalbaar op de wederpartij.

8. Schuldbewaking.
Na beëindiging van ons (minnelijk) incasso traject biedt Pro Actief Incasso u de mogelijkheid uw vordering onder te brengen in schuldbewaking teneinde de debiteur te blijven volgen en verjaring tegen te gaan. Dit is in de volgende gevallen van toepassing: vertrokken onbekend waarheen, WSNP / Faillissement, geen verhaalsmogelijkheden en gedetineerd. Indien een debiteur alsnog zijn vordering voldoet, brengen wij onderstaande succesfee in rekening.

Succesfee

 

 

 

 

Om verjaring tegen te gaan kunnen wij uw vordering stuiten. Het stuiten van een vordering kan voor u additioneel een kostenrisico met zich meebrengen, bijvoorbeeld indien een debiteur ontraceerbaar is. In deze gevallen kan een vordering enkel middels zogeheten openbaar exploot gestuit worden. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen     € 400,00 en zijn in beginsel verhaalbaar op de debiteur. Indien deze kosten echter niet op uw debiteur verhaald kunnen worden, zullen wij deze kosten aan u doorbelasten.